توزین جرثقیل

 

 

 

    باسکول جرثقیل

مشخصات:

ظرفیت توزین: ۱ تن تا ۱۵ تن

استفاده از لودسل کششی با قابلیت نصب سپر و حفاظ حرارتی

کالیبره سیستم به صورت اتوماتیک

نمایشگر LED قابل رویت از فاصله ۳۰ متری

۷۲ ساعت عملکرد به صورت مداوم با باطری شارژ شده

دارای ریموت کنترل

امکان اتصال به کامپیوتر و پرینتر به صورت بی سیم

شامل رنج های           ۳۰۰۰ کیلوگرم  با دقت ۰٫۵ کیلوگرم   و   ۵۰۰۰ کیلوگرم  با دقت ۲ کیلوگرم

۱۰۰۰۰ کیلوگرم  با دقت ۵ کیلوگرم      و  ۱۵۰۰۰ کیلوگرم  با دقت ۵ کیلوگرم

مدل ۱ : تجاری
مناسب برای توزین انواع جرثقیل (صنعتی)
به همراه ریموت کنترل و شارژ
سه روز کارکرد مداوم با باتری
مدل ۲ : صنعتی با صفحه نمایش بزرگ
طول صفحه ۱۵×۱۵×۶۰ cm
چراغ های پرنور مناسب برای توزین جرثقیل با فاصله خواندن از ۳۰ متری
کارکرد با برق تکفاز
با رنج ۵ تن تا ۱۲۰ تن
بهمراه ریموت کنترل و امکان ارسال اطلاعات بصورت بی سیم با مدولاسیون FM

قابلیت ثبت و چاپ اطلاعات توزین شده

باﺳﻜﻮل آوﻳﺰ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی وزن ﺑﺎر اﻧﻮاع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد .اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺼﺐ داﺋﻢ ﺑﺮ روی وﻳﻨﭻ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ و ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آوﻳﺰ را دارد و ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﺳﻘﻔﻲ، دروازه ای، ﺑﺮﺟﻲ و ﺳﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻨﮓ ﺑﺮی، ذوب ﻓﻠﺰات، رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻳﻬﺎ، اﻧﺒﺎرﻫﺎ و …ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :
• ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ و ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ روی ﻣﻴﺰ ﻛﺎر و ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﭘﺮﻳﻨﺖ اﻃﻼﻋﺎت وزن،
• زﻣﺎن و ﺷﻤﺎره ﺑﺎر
• ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد۵۰*۱۷ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ وزن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﺮد ﻣﺘﺮ ۴۰۰
• ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت وزن، ﭘﺮﻳﻨﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﻳﺦ، ﺳﺎﻋﺖ و ﺷﻤﺎره
• ﺑﺎر و ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﻴﺮی و ﺷﻤﺎره ﺑﺎر
• ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻣًﻼ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎت و ﺣﺮارت
• دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی %۹۹,۹
• اندازه گیری وزن از ۱ تا ۱۰۰ تن
• دﻣﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد از ۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد
• ارتباط بیسیم با برد ۴۰۰ متر
جهت نمایش وزن بار از ۱ تا ۱۰۰ تن مورد استفاده قرار میگیرد. باطری قابل شارژ تعبیه شده در داخل دستگاه این امکان را فراهم می کند که دستگاه ۴۸ ساعت بدون نیاز به شارژ به کار خود ادامه دهد. ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در زﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت روﻣﻴﺰی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و دﺳﺘﮕﻴﺮه ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﻛﻨﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﺮا آﺳﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ و ﻓﺸﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه روی دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ وزن و ﺷﻤﺎره ﺑﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل آﻧﺘﻦ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮد اﻣﻜﺎن ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦ روی ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد .
امکان کالیبره ، بالانس ، مجموع وزن و … برای دستگاه پیش بینی شده است.
بخش های مختلف نمایشگر قابل حمل 
• پرینتر حرارتی با قابلیت چاپ رسید وزن ، تاریخ ، شماره بار و نام کارخانه
• کیبرد جهت ثبت شماره بار ، اطلاعات کالیبره ، بالانس ، تنظیمات دستگاه و ..
• نمایشگر گرافیکی جهت نمایش مقادیر وزن و منوهای مختلف
• پورت ارتباط USB یا RS232 جهت ارتباط با کامپیوتر و تخلیه اطلاعات ثبت شده در حافظه دستگاه (تاریخ ، ساعت ، شماره بار و وزن بار)
• کلید روشن / خاموش و کانکتور تغذیه جهت اتصال دستگاه به شارژر
• در صورت درخواست مشتری و به منظور دریافت حداکثر برد دستگاه امکان اتصال آنتن روی بدنه وجود دارد.
سیستم توزین جهت اندازه گیری وزن از ۱ تا ۱۲۰ تن مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه از استیل مقاوم در برابر صدمه و فشار ساخته شده . باطری نصب شده در داخل دستگاه امکان کار مداوم بدون نیاز به برق را برای ۷۲ ساعت فراهم می کند.
بخش های مختلف سیستم توزین
• آنتن فرستنده و گیرنده جهت ارتباط بیسیم
• کلید روشن / خاموش
• فیش تغذیه جهت شارژ باطری و یا تغذیه مستقیم سیستم توزین
نمایشگر وزن برای نمایش وزن در محوطه کارخانه مورد استفاده قرار میگیرد و امکان رویت وزن از فواصل دور را فراهم می کند. ارتباط این نمایشگر نیز به صورت بیسیم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *