دستگاه Bag Placer

    bagplacer            اطلاعات کامل تر : www.bagfilling.ir

فیلم دستگاه